замърсеност на въздуха и маски

Европейски индекс за качеството на въздуха в Европа

Базира се на пет ключови замърсителя, които увреждат здравето на хората и околната среда: прахови частици (ПЧ2,5 и ПЧ10), приземен озон (O3), азотен диоксид (NO2) и серен диоксид (SO2). Обновява се на всеки час.